EA

Emotions AnonymousDu är välkommen hit till EA Sveriges webbsajt! Ta dig gärna god tid att ta del av innehållet under de olika rubrikerna. Senast uppdaterad: 7 juli 2024. Nyheter                              Nyheter


 • EA-gruppen i Stockholm gör sommaruppehåll från och med den 1 juli. Mötena beräknas öppna igen den 19 augusti. Läs mer under rubriken MÖTEN.
 • EA-gruppen i Smedjebacken gör sommaruppehåll från och med den 16 juni. Mötena beräknas öppna igen den 18 augusti. Läs mer under rubriken MÖTEN.
 • Den 30 maj 2024 startade en ny EA-grupp i Näsåker. Läs mer under rubriken MÖTEN.
 • EA Fagersta har valt en ny kontaktperson. Läs mer under rubriken MÖTEN.
 • Nästa möte med EA Sverige Servicegrupp kommer att äga rum söndagen den 18 augusti 2024 på Vänskapens Hus i Lund. Läs mer under rubriken MÖTEN.
 • Vår senast översatta och publicerde folder heter Kommunikation. Den är innehållsrik och tankeväckande. Läs mer under rubriken BESTÄLLA LITTERATUR.
 • Om du vill göra en litteraturbeställning ber vi dig använda vår litteraturförvaltares mejladress. Förskottsbetalningen kan göras till vårt plusgirokonto eller med Swish. Läs mer om hur detta går till här.
 • Det finns nu aktiva EA-möten i Umeå, Hammarstrand, Näsåker, Fagersta, Göteborg och Malmö. Läs mer om tider, platser och kontaktpersoner under rubriken MÖTEN.
 • Funderar du på att starta ett nytt EA-möte? Goda råd finns här!


 Nyheter                              Nyheter                             
Vad är Emotions Anonymous?


EA – Emotions Anonymous – är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina er­farenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma problem.


Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att tillfriskna känslomässigt. EA kräver inga inträdes- el­ler medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.


EA har ingen anknytning till någon religiös eller politisk organisation eller institu­tion. Ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga de­bat­ter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något an­nat.


Vårt främsta syfte är att uppnå harmoni med våra känslor och hjälpa andra som li­der att uppnå välbefinnande.
Ett nytt sätt att leva


De dagliga påfrestningarna i vardagslivet och de känslor som följer av det påverkar alla oavsett intelligens, utbildning, makt eller social position. Syftet med Emotions Anonymous är att hjälpa människor från alla trosuppfattningar,­­ eller de som inte har någon tro, att leva ett bättre känslomässigt liv. Alla är välkomna, alla är lika mycket värda. Ingen person är viktigare än någon annan. Män och kvinnor från alla sorters livsvandringar deltar på EA-möten för att lära sig leva med sådana symptom som pa­nik, ångest, depression, onor­mal rädsla, självömkan, förbittring, ånger, sömnlöshet, svartsjuka, avundsjuka, skuld, förtvivlan, utmattning, spänning, uttråkning, ensam­het, låg självuppskattning, tillbakadragenhet, oro, tvångsmässigt beteende (ätande, drickande, arbetande, slöseri med pengar) och an­dra psykosomatiska eller fysiska sjukdomar.


Medlemmar möts varje vecka, eller så ofta de önskar, för att dela sina tankar med va­randra. Medlemmar är berättigade att uttrycka vilken ståndpunkt som helst, för­utsatt att den faller inom ramarna för EA-programmet. Genom att dela sina erfa­renheter och förhållanden finner medlemmar att de inte är ensamma eller unika med sina känslor, även om deras symptom kan vara olika. Denna upptäckt ger en nästan omedelbar lättnad och en inre frid börjar ta form. Möten leds endast av EA-med­lemmar. Medicinska, sociala, eller religiösa professionella tillåts inte leda möten, så­vida inte de själva är EA-medlemmar och deltar som sådana.


Uttalanden, gjorda av EA-medlemmar under möten, skall behandlas som förtro­en­den för att behålla traditionen om anonymitet. Kritik och argumentation undviks för att garantera en fin och öppen atmosfär.

Emotions Anonymous ger inte medicinska eller psykiatriska råd, inte heller är det ett ersättande trossystem. EA erbjuder inte personlig eller familjerådgivning. Inte heller är EA en ”ensamma hjärtans klubb” eller en arbetsförmedling för den arbetslöse. Det upprepas att råd i någon av dessa ärenden inte är en funk­tion hos EA. Det härliga i detta program är att EA-medlemmar tålmodigt lyssnar på varandra utan att göra några fördömanden.


Emotions Anonymous är en ideell organisation vars enda inkomstkälla är fri­villiga bidrag från medlemmarna. Dock krävs aldrig några avgifter eller gåvor av någon. Vidare avböjs gåvor från andra håll (statliga myndigheter, religiösa och so­ciala grup­per eller andra jämförbara institutioner). Detta för att bevara EA:s oberoende.


EA-programmet fungerar! Detta sätt att leva har bevisat sin uthållighet alltsedan 1971 genom att sprida sig till Sverige och även till många andra länder. Värmen, vänligheten och uppriktigheten som finns på EA-möten känns direkt av de flesta nykomlingar. Den avslappnade stämningen, framkallad av den fridfulla och vänliga atmosfärenen är ett välkommet avbrott i 2000-talets hektiska tempo.


Det enda villkoret för att bli medlem i EA är en önskan att må bättre känslomässigt.


Låt det som sägs på mötena stanna där!
De tolv föreslagna stegen i EA.


 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför våra känslor och att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi kom till tro på att en Kraft större än vi själva kunde återföra oss till känslomässig hälsa.
 3. Vi fattade ett beslut att lämna över vår vilja och våra liv till vår Högre Kraft, så som vi uppfattade den.
 4. Vi gjorde en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
 5. Vi erkände inför vår Högre Kraft, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
 6. Vi var helt och hållet redo att låta vår Högre Kraft avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt vår Högre Kraft att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde en lista över alla de personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var oss möjligt, utom då det skulle skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med vår Högre Kraft, så som vi uppfattade den, varvid vi endast bad om insikt om denna krafts vilja med oss och förmåga att utföra den.
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande, som en följd av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.


Genom att, en dag i taget, arbeta med de föreslagna stegen kan vi finna ett sätt att hantera en tidigare ohanterbar situation, lära oss leva med olösliga problem samt finna sinnesro där vi tidigare upplevde kaos.
De tolv traditionerna hos EA


 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand eftersom vårt personliga tillfrisknande är helt beroende av sammanhållningen i EA.
 2. För vår grupp finns endast en auktoritet: en kärleksfull Högre Kraft, såsom den kommer till uttryck i gruppgemenskapen. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i EA är en önskan att bli känslomässigt frisk.
 4. Varje grupp skall vara självstyrande utom i angelägenheter som rör andra grupper eller EA som helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till personer som fortfarande lider av känslomässiga problem.
 6. En EA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna ut EA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskera att problem med pengar, äganderätt och anseende avleder oss från vårt ursprungliga syfte.
 7. Varje EA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. Emotions Anonymous bör alltid förbli icke-yrkesmässigt men särskild personal kan anställas.
 9. EA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta arbetsgrupper och kommittéer, direkt ansvariga inför dem de betjänar.
 10. EA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör EA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 11. Vår kontakt med allmänheten grundar sig snarare på dragningskraft än på marknadsföring; vi bör alltid bevara personlig anonymitet i förhållande till massmedia.
 12. Anonymiteten är den andliga grunden för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip före person.


Där stegen hjälper den enskilde att hantera sitt liv, hjälper traditionerna grupperna att fungera.
Bara för idag


 1. Bara för idag ska jag försöka att bara leva genom denna dag, och inte ta itu med alla mina problem på en gång. Jag kan göra något just nu som skulle avskräcka mig om jag var tvungen att hålla på med det hela livet.
 2. Bara för idag ska jag försöka vara lycklig och förstå att min lycka inte beror på vad andra gör eller säger eller vad som händer runtomkring mig. Lycka är ett resultat av att ha frid inom mig själv.
 3. Bara för idag ska jag försöka att anpassa mig till vad som är och inte styra allt för att det ska passa mina egna önskemål. Jag ska acceptera min familj, mina vänner, mina uppgifter, mina omständigheter, som de är.
 4. Bara för idag ska jag ta hand om min fysiska hälsa, träna min tankeverksamhet, läsa något andligt.
 5. Bara för idag ska jag göra någon en god gärning utan att den personen får veta vem det är. Jag ska göra åtminstone en sak som jag har svårt för och jag ska göra någon liten handling av kärlek för min nästa.
 6. Bara för idag ska jag försöka att vara snäll mot någon människa jag möter. Jag ska vara trevlig, jag ska försöka att se så bra ut jag kan, klä mig snyggt, tala lågt, vara artig, inte kritisera någon, inte finna fel på någon eller något och inte försöka förbättra eller styra någon annan än mig själv.
 7. Bara för idag ska jag ha en plan. Jag kanske inte följer den exakt, men jag ska ha den. Jag ska undvika två dåliga saker: brådska och obeslutsamhet.
 8. Bara för idag ska jag sluta säga: “om jag hade tid“. Jag kommer aldrig att “finna tid“ för något. Om jag vill ha tid måste jag ta mig den.
 9. Bara för idag ska jag ha en lugn stund av meditation då jag ska tänka på min Högre Kraft, på mig själv och på min nästa. Jag ska vila och söka sanningen.
 10. Bara för idag ska jag vara orädd. I synnerhet ska jag vara orädd för att vara lycklig, att njuta av det goda, av det som är vackert och av det som är underbart i livet.
 11. Bara för idag ska jag inte jämföra mig med andra. Jag ska acceptera mig själv och leva efter bästa förmåga.
 12. Bara för idag ska jag välja att tro att jag kan leva just denna dag.

Nu är det sommar nu är det sol!